بعد از روز از افتتاح دیدار چگونه شرکت ها از آن استفاده میکنند؟

customer-relationship-management-software
تعداد شرکت
customer-relationship-management
ثبت پرونده مشتری
CRM-services
ثبت یادداشت
CRM-software
وظیفه انجام شده