• بر محور زمان
  • بر محور فروشندگان
این گزارش تعداد و مبلغ فروش های موفق شما را بر محور زمان نمایش می دهد.
شما می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله؛ شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید. هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات مناسب در مورد کمیت و کیفیت فروش شرکت در بازه زمانی مشخص است.
مثلا با یک نگاه به این گزارش(شکل بالا) شما متوجه میشوید که فروش تان به میزان قابل توجهی در ماه دی افزایش پیدا کرده است. با دقیق شدن در این ماه می توانید از این تجربه برای ماه های آینده خود استفاده کنید.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
این گزارش به صورت شفاف فروش شما را در بازه زمانی دلخواه نمایش می دهد.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش؛ زمان موفق شدن فروش است. یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود؛ در نمودار گزارش ماه بهمن نمایش داده می شود.

گزارش کلی فروش بر محور کاربران
این گزارش تعداد و مبلغ فروشهای موفق را برای هر کاربر(فروشنده شما) نمایش می دهد.
شما می توانید این گزارش را براساس شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

مثلا با یک نگاه به این گزارش(شکل بالا)؛ متوجه میشوید که شهره بیشترین فروش را در بازه زمانی دلخواه شما انجام داده است.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
این گزارش به شما کمک می کند که به صورت شفاف ببینید کاربران (فروشنده های شما) چه میزان فروش داشته اند.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان موفق شدن فروش است. یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود؛ در نمودار ماه بهمن نمایش داده می شود.