بازی سازی در CRM،نرم افزار CRM

بازی سازی در CRM چیست؟

بازی سازی یعنی استفاده از تفکر بازی و مکانیسم های بازی در برنامه های کاربردی برای تشویق کاربران آنها برای استفاده بیشتر از برنامه ها بازی سازی در نرم افزار CRM انگیزه کاربران سیستم را برای استفاده بیشتر و ثبت وقایع مختلف در CRM بیشتر می کند و از طرف دیگر یک رقابت سالم بین پرسنل فروش را منجر می شود. .