crm reporting 2

  • بر محور زمان
  • بر محور کاربران
  • بر محور فعالیت
  • بر اساس ساعت کاری

crm activityمحوریت فروش در نرم افزار CRM دیدار فعالیت است. هر چقدر فعالیت بیشتر باشد؛ شما تمرکز بیشتری روی معاملات داشته و در نتیجه فروش بیشتری حاصل خواهد شد.

این گزارش؛ روی محور زمان فعالیت های انجام شده در شرکت شما را نمایش می دهد.

شما می توانید این گزارش را براساس کارمندان خود فیلتر کنید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد فعالیت هایی که در شرکت شما انجام می شود است.

به عنوان مثال شکل بالا نمودار فعالیت ها را در چند ماه اخیر نمایش می دهد. رنگ های متفاوت نمودارهای ستونی؛ انواع مختلف فعالیت ها را نشان می دهد.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟

این گزارش به شما کمک می کند ارزیابی بسیار دقیقی از عملکرد کارکنان شرکت داشته باشید. مثلا فرض کنید جلسه حضوری (‌به عنوان یک نوع فعالیت) برای مجموعه شما مهم است؛ شما می توانید در این گزارش روند جلسات حضوری برگزار شده را در طول زمان ببینید و حتی با فیلتر کردن کارمندان برای هر یک از آنها این روند را مشاهده کنید.

crm activities

فعالیت ها بر محور کاربران

محوریت فروش در نرم افزار CRM دیدار فعالیت است. هر چقدر فعالیت بیشتر باشد؛ تمرکز بیشتری روی معاملات داشته و فروش بیشتری حاصل خواهد شد.

در این گزارش شما در یک نما می توانید لیست فعالیت های انجام شده توسط تمام کارمندان شرکت را با هم مشاهده کرده و آنها را روی همه فعالیت یا یک نوع خاص فعالیت با هم مقایسه کنید.

هدف اصلی این گزارش؛ ارائه اطلاعات دقیق در مورد فعالیت هایی است که هر کارمند در شرکت شما انجام می دهد.

به عنوان مثال در شکل بالا مشخص است که شهره بیشترین فعالیت را در شرکت انجام می دهد؛ در ضمن امیرحسین که ضریب تبدیل خوبی داشته؛ کمترین فعالیت را انجام داده است. (احتمالا کیفیت فعالیت های انجام شده توسط امیرحسین بهتر بوده است.)

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
این گزارش به شما کمک می کند ارزیابی بسیار دقیقی از عملکرد کارکنان شرکت داشته باشید؛ آنها را با هم مقایسه کرده و ارزیابی دقیقی از نقاط قوت و ضعف همکاران خود داشته باشید.

crm activity report

فعالیت ها بر محور فعالیت

محوریت فروش در نرم افزار CRM دیدار فعالیت است. هر چقدر فعالیت بیشتر باشد؛ شما تمرکز بیشتری روی معاملات داشته و در نتیجه فروش بیشتری حاصل خواهد شد.

در این گزارش شما در یک نما می توانید ببینید هر کدام از انواع فعالیت ها به چه میزان در شرکت انجام شده است.

شما می توانید این گزارش را براساس کارمندان خود فیلتر کنید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد تعداد انجام انواع مختلف فعالیت در شرکت شما است.

به عنوان مثال در شکل بالا مشخص می شود که هر کدام از انواع فعالیت به چه میزان انجام شده است.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
فرض کنید یک شرکت در یک بازه زمانی مشخص فروش خوبی داشته است. با رجوع به این گزارش؛ مدیران می توانند ببینند که در آن بازه زمانی تعدد اجرای انواع مختلف فعالیت چگونه بوده و از آن برای طرح ریزی برنامه های آتی خود استفاده کنند.

crm activities reporting

فعالیت ها بر محور ساعات کاری

محوریت فروش در نرم افزار CRM دیدار فعالیت است. هر چقدر فعالیت بیشتر باشد؛ شما تمرکز بیشتری روی معاملات داشته و در نتیجه فروش بیشتری حاصل خواهد شد.

در این گزارش شما در یک نما می توانید ببینید به طور متوسط چه میزان فعالیت و از چه نوعی در ساعت کاری شما انجام می شود.

شما می توانید این گزارش را براساس کارمندان خود فیلتر کنید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد نوع و کمیت فعالیت های انجام شده در ساعات کاری می باشد.

به عنوان مثال در شکل بالا مشخص می شود که ترافیک کاری صبح ها؛ بالاتر است.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
شما با دیدن این گزارش می توانید زمان های فعالیت ها را به نوعی تنظیم کنید که ترافیک کاری شما در ساعات کاری به صورت مناسب پخش شود.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.