فرصت ورودی
تخصیص به عارفه
150
تخصیص به بهناز
150
تخصیص به محمد
300
پیگیری
پیگیری
پیگیری
جلسه
48
جلسه
48
جلسه
96
فروش
10
فروش
10
فروش
19
384,000,000
مجموع فروش

متوسط فروش هر کارشناس