مدیریت پرداخت هایتان را هوشمند کنید !

پرداخت های تک مرحله ای، چند مرحله ای، آنلاین و چکی را با دیدار مدیریت کنید.

مدیریت پرداخت هایتان را هوشمند کنید !

پرداخت های تک مرحله ای، چند مرحله ای، آنلاین و چکی را با دیدار مدیریت کنید.


کاربر دیدار هستم ( ورود به پایگاه دانش دیدار)


در ۵ ثانیه لینک پرداخت آنلاین را برای مشتریانتان بفرستید!

دیدار با یک کلیک برای شما یک لینک به میزان مبلغ معامله ایجاد می‌کند و به موبایل مشتری جهت پرداخت ارسال می‌نماید.

عکس شماره 1

مزایای استفاده از نرم افزار crm سی ار ام دیدار

یادآوری خودکار موعد پرداخت به مشتری با ارسال پیامک به کارمندان فروش یا مالی شرکت شما

مزایای استفاده از نرم افزار crm سی ار ام دیدار

تخصیص خودکار اقساط پرداخت مشتری و یادآوری پیامکی در موعدهای پرداخت

مزایای استفاده از نرم افزار crm سی ار ام دیدار

ثبت چک‌های دریافت‌شده از مشتری وامکان ‌پیگیری‌ در سررسید‌ تاریخ‌ موعد

مزایای استفاده از نرم افزار crm سی ار ام دیدار

امکان پرداخت آنلاین و ارسال لینک پرداخت از طریق پیامک به مشتری با یک کلیک

با یک کلیک پرداخت مشتریان را تقسیط کرده و مدیریت و پیگیری آن را به دیدار بسپارید.

با وارد کردن تعداد اقساط، دیدار مبلغ معامله را تقسیط کرده و به صورت هوشمندانه و خودکار در سررسید موعد، به مشتری لینک پرداخت را ارسال می‌نماید.

خیال مشتری را راحت کنید و کار پرداخت را برایشان ساده کنید

مشتری می‌تواند با رجوع به لینک پرداخت به طور کامل وضعیت پرداخت‌های خود را دیده و صورت حساب اقساط پرداخت شده و یا در انتظار پرداخت خود را مشاهده و مدیریت کند.

فقط چند ثانیه تنظیم!

با چند تنظیم ساده به دیدار بگویید که شما و مشتری را در چه زمانی مطلع کند، دیدار شما را از طریق فعالیت و مشتری را از طریق پیامک مطلع می‌کند.


کاربر دیدار هستم ( ورود به پایگاه دانش دیدار)


.