crm reporting 2

 • بر محور مراحل کاریز
 • بر محور مراحل کاربران

crm chartsاین گزارش تعداد و مبلغ معاملات ورودی را در هر مرحله کاریز نمایش می دهد.
شما می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله، شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات مناسب در مورد نحوه رسیدگی به معاملات در مراحل کاریز می باشد.
شما میتوانید با این گزارش متوجه شوید بیشتر معامله های شما در کدام مرحله کاریز موفق می شوند یا بیشترین شکست ها در کدام مراحل کاریز اتفاق می افتد.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید هم اکنون بیشتر معاملات جاری شما در مرحله پیگیری قرار دارد.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
فرض کنید شما یک شرکت فروش نرم افزار هستید و مراحل کاریزتان به ترتیب زیر است:

 • شناسایی معامله
 • مذاکره اولیه
 • پیگیری
 • دموی محصول
 • مذاکره قیمت

مثلا با این گزارش می بینید که اغلب معاملات در مرحله دموی محصول موفق می شوند و در این مرحله احتمال شکست خیلی پایین است. پس اگر با تکنیک های مختلف مشتری را به این مرحله رساندید؛ به احتمال قوی خواهید توانست به او بفروشید! پس احتمالا روی ایده های که مشتری را به مرحله دمو برساند کار می کنید؛ مثلا برای دمو ایشان را به یک نهار دعوت می کنید و …

crm charts 2

معاملات در مراحل کاریز – بر محور کاربران

شما می توانید این گزارش را براساس شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات مناسب در مورد نحوه رسیدگی هریک از کاربران (فروشندگان شما) به معاملات در مراحل کاریز می باشد.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که شهره و میلاد بیشترین تعداد معاملات را در مرحله مذاکره قیمت دارند. از طرف دیگر با انتخاب نمایش معاملات ناموفق می توانید ببینید هر کدام از کاربران در چه مرحله ای از کاریز بیشترین تعداد ناموفق ها را داشته اند.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
فرض کنید شما یک شرکت فروش نرم افزار هستید و مراحل کاریزتان به ترتیب زیر است:

 • شناسایی معامله
 • مذاکره اولیه
 • پیگیری
 • دمو محصول
 • مذاکره قیمت

مثلا با این گزارش می بینید که یکی از کارمندان تان بیشتر معاملات خود را در مرحله مذاکره اولیه از دست می دهد. این مسئله نشان می دهد که ایشان نمی تواند ارتباط اولیه خوبی با افراد ایجاد کند. با کمک این گزارش می توانید به ایشان توصیه کنید که در یک کلاس مذاکره برای بهبود روند ایجاد ارتباط شرکت کند.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ثبت معامله است یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن موفق شود در گزارش ماه آذر نمایش داده خواهد شد.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.