آموزش فروش B2B

آموزش فروش B2B

هر آنچه که برای موفقیت در فروش B2B یا همان فروش سازمانی نیاز دارید!

آموزش فروش B2B در پانزده فصل کوتاه

دانلود آموزش فروش B2B

پر کردن این فیلد الزامیست.
پر کردن این فیلد الزامیست.
لطفا اطلاعات خود را به دقت وارد نمایید، چون این فایل ارزشمند به اطلاعات شما ارسال می‌شود.
ایمیل نامعتبر است.
پر کردن این فیلد الزامیست.
انتخاب این فیلد الزامیست.
پر کردن این فیلد الزامیست.
تعداد پرسنل شرکت خود را انتخاب کنید:
لینک دانلود “آموزش فروش B2B” به ایمیل شما ارسال شد.
successful بازگشت به صفحه اصلی

 

مقدمه

در مقدمه این کتاب امده که:

فـروش B2B مـدل فـروش چالش برانگیـزی اسـت کـه بـه تیمـی از فروشـندگان ماهـر بـا مهارت‌هـای ارتباطـی قـوی نیـاز دارد. تیمی که حتما باید کارشان را با تصمیمات مبتنی بر داده پیش ببرند. و در مـورد نیازهـا و ایده آل‌هـای خریـداران، تحقیقـات گسـترده‌ای کـرده باشــند.

didar

 

مــا بــرای بررســی تمــام جنبه‌هــای مــورد نیازتــان، درســنامه‌ی جامعــی آمــاده کرده‌ایــم تــا هرچــه لازم اســت را یکجــا و رایــگان داشــته باشــید.