تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

آنچه برای تحول در زندگی فردی و کاری نیاز دارید که بدانید.

سیزده فصل در 261 صفحه

دانلود تفکر انتقادی

پر کردن این فیلد الزامیست.
پر کردن این فیلد الزامیست.
لطفا اطلاعات خود را به دقت وارد نمایید، چون این فایل ارزشمند به اطلاعات شما ارسال می‌شود.
ایمیل نامعتبر است.
پر کردن این فیلد الزامیست.
انتخاب این فیلد الزامیست.
پر کردن این فیلد الزامیست.
تعداد پرسنل شرکت خود را انتخاب کنید:
لینک دانلود “تفکر انتقادی” به ایمیل شما ارسال شد.
successful بازگشت به صفحه اصلی

 

مقدمه

تفکر انتقادی از زمان فیلسوفانی مثل سقراط و ارسطو مطرح بوده تا امروز. حالا با پیشرفت‌های تکنولوژیکی که با آن روبرو هستیم، اهمیـت تفکـر انتقـادی آنقـدر زیـاد شـده کـه در اغلـب کشـورها به عنـوان یــک موضــوع پرطرفــدار در علــوم اجتماعــی و روانشناســی مطــرح شــده اسـت.

 

didar

در تفکر انتقـادی ما از کنار آنچــه می‌خوانیــم، می‌شنویم، می‌گوییم یــا می‌نویسیم ساده نمی‌گذریـم. بلکه بــا سؤال، تحلیل، تفسیر، ارزیابـی و قضـاوت، مسائل را زیـر سـؤال می‌بریم و سعی می‌کنیم نـگاه عمیقتری بــه مسائل داشته باشیم.