مدیریت پشتیبانی مشتریان

راهنمای جامع مدیریت پشتیبانی فروش

آنچه مدیران حرفه‌ای به شما نمی‌گویند

17 فصل در 181 صفحه

دانلود راهنمای جامع مدیریت پشتیبانی فروش

پر کردن این فیلد الزامیست.
پر کردن این فیلد الزامیست.
لطفا اطلاعات خود را به دقت وارد نمایید، چون این فایل ارزشمند به اطلاعات شما ارسال می‌شود.
ایمیل نامعتبر است.
پر کردن این فیلد الزامیست.
انتخاب این فیلد الزامیست.
پر کردن این فیلد الزامیست.
تعداد پرسنل شرکت خود را انتخاب کنید:
لینک دانلود “راهنمای جامع مدیریت پشتیبانی فروش” به ایمیل شما ارسال شد.
successful بازگشت به صفحه اصلی

 

 

مقدمه:

در مقدمه کتاب مدیریت پشتیبانی مشتری آمده که شـغل مدیـر پشـتیبانی یکـی از مهمتریـن موقعیت‌هـا در هـر کسـب‌وکاری اسـت کـه روی روابـط شـما بـا مشـتریان‌تان تأثیـر فوق‌العـاده‌ای می‌گـذارد. مـا در ایـن کتـاب تمامـی ابعـاد پشـتیبانی از مشـتریان را بررسـی خواهیـم کـرد.

didar