من هم میخواهم به جای اینکه به دیوار بچسبانم به دیدار بچسبانم

.