crm reporting 2

  • بر محور زمان
  • بر محور کارمندان

crm interactionsاین گزارش میزان رضایت مشتریان شما را از کارمندان فروش نشان می دهد.

شما می توانید این گزارش را براساس کارمندان خود فیلتر کنید.

هدف اصلی این گزارش، سنجش تعاملات کارمندان فروش با مشتریان می باشد

به عنوان مثال شکل بالا نمودار فعالیت ها را در چند ماه اخیر نمایش می دهد. رنگ های متفاوت نمودارهای ستونی؛ انواع مختلف فعالیت ها را نشان می دهد.

نکته: برای استفاده از این گزارش شما باید گزینه سنجش تعاملات کارمندان فروش را در بخش تنظیمات فعال کنید. بعد از فعال سازی این سامانه به صورت خودکار و پس از چند بار صحبت کارمند و مشتری؛ یک پیامک یا ایمیل به مشتری ارسال شده و نظر او را در مورد آن کارمند می پرسد.

crm software interaction

سنجش تعاملات کارمندان بر محور کارمندان

این گزارش میزان رضایت مشتریان شما را از کارمندان فروش نشان می دهد.

هدف اصلی این گزارش سنجش تعاملات کارمندان فروش با مشتریان و مقایسه آنها با هم می باشد.
نکته: برای استفاده از این گزارش شما باید گزینه سنجش تعاملات کارمندان فروش را در بخش تنظیمات فعال کنید. بعد از فعال سازی این سامانه به صورت خودکار بعد از چند بار صحبت کارمند و مشتری، یک پیامک یا ایمیل به مشتری ارسال شده و نظر او را در مورد آن کارمند می پرسد.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.