crm reporting 2

  • بر محور زمان
  • بر محور دلایل
  • بر محور فروشندگان

crm lost reasonاین گزارش دلایل عدم موفقیت شما در فروش را مشخص می کند.
شما می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله؛ شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد دلایل عدم موفقیت فروش های شما است.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که در ماه آذر و دی بالا بودن قیمت دلیل اصلی عدم موفقیت شما در فروش بوده است. این مسئله نشان دهنده این است که احتمالا شما در این ماه ها جنس درستی از مخاطبان را برای تبلیغات خود انتخاب نکرده اید و بودجه آنها با قیمت شما هماهنگ نیست.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
این گزارش به شما کمک می کند که دلایل عدم موفقیت شرکت خود در فروش را شناسایی کرده و آنهایی که قابل رفع هستند را مرتفع کنید.

مثلا اگر قیمت دلیل اصلی عدم موفقیت شما در فروش است؛ احتمالا باید ساختار قیمت گذاری خود را تغییر دهید.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش؛ زمان ناموفق شدن فروش است. یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن ناموفق شود؛ در نمودار ماه بهمن نمایش داده می شود.

crm deal lost

دلایل عدم موفقیت فروش بر محور دلایل

این گزارش به شکل شفاف دلایل عدم فروش را مشخص میکند. اینکه شما چه تعداد و مبلغی از فروش تان را به چه دلایلی از دست داده اید.

می توانید این گزارش را براساس مسئول معامله؛ شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد دلایل شکست فرصت های شما است.

مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که بالا بودن قیمت مهمترین دلیل شکست معاملات شما است؛ آیا باید تغییری در سیاست های قیمت گذاری خود ایجاد کنید؟

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟

این گزارش به شما کمک می کند که دلایل عدم موفقیت شرکت خود در فروش را شناسایی کرده و آنهایی که قابل رفع هستند را مرتفع کنید.

مثلا اگر قیمت دلیل اصلی عدم موفقیت شما در فروش است؛ احتمالا باید ساختار قیمت گذاری خود را تغییر دهید.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ناموفق شدن فروش است. یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن ناموفق شود؛ در نمودار ماه بهمن نمایش داده می شود.

crm software lost deal

دلایل عدم موفقیت فروش بر محور کاربران

این گزارش مشخص می کند هر کاربر (فروشنده شما) به چه دلیلی معاملاتش شکست خورده و به فروش موفق منجر نشده است. شما می توانید این گزارش را براساس شیوه آشنایی و محصول فیلتر نمایید.

هدف اصلی این گزارش ارائه اطلاعات دقیق در مورد دلایل عدم موفقیت در فروش هر یک از کاربران شما می باشد.
مثلا با یک نگاه به این گزارش (شکل بالا) متوجه میشوید که مرجان بیشتر از بقیه به خاطر قیمت معاملات خود را از دست داده است؛ احتمالا مرجان در متقاعد کردن مشتری در ارتباط با قیمت مشکل دارد.

این گزارش چه کمکی به شما می کند؟
این گزارش به شما کمک می کند که دلایل عدم موفقیت هر یک از کاربران (فروشنده های شما) را در فروش شناسایی کرده و آنهایی که قابل رفع هستند را مرتفع کنید.

مثلا فرض کنید اغلب مشتریان دلیل عدم خرید نرم افزار شما را کامل نبودن بخش گزارشات اعلام می کنند؛ شما می توانید با دانستن این دلیل بخش گزارشات نرم افزار خود را ارتقاء داده و این ارتقاء را به مشتریان اطلاع دهید.

نکته: تاریخ موثر در این گزارش زمان ناموفق شدن فروش است یعنی اینکه اگر معامله ای در ماه آذر ثبت و در ماه بهمن ناموفق شود؛ در نمودار ماه بهمن نمایش داده می شود.

این مطلب رو دوست داشتید؟

.