target
target

با استفاده از ویژگی تارگت اهدافتان را مشخص کنید و با هر قدم نزدیک شدن به آن، درصد پیشرفت خود را ببینید.

کاربر دیدار هستم ( ورود به پایگاه دانش دیدار)
با این امکان شما خواهید توانست هدف های به شکل زیر را در تیم تان تعریف کنید:
  • هر یک از اعضای تیم در روز ۴۰ بار تماس بگیرند.
  • هر یک از اعضای تیم در هفته ۵ جلسه برگزار کنید.
  • تیم یک در ماه ۱۰۰ عدد بفروشد.
  • تیم دو در ماه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بفروشد.
  • آقای لطیفی از تیم فروش در هفته ۲۰ معامله را به مرحله پرزنت در کاریز فروش برساند.
و ...
slideshow-arrow slideshow-arrow
  • ایجاد انگیزه
  • هدف گذاری برای افراد
  • هدف گذاری برای تیم ها
  • بهبود عملکرد فروش

هدف گذاری معاملات

با تعیین سقف برای میزان معاملات اشخاص یا تیم‌ها می‌توانند در جهت رسیدن به یک هدف واحد تلاش کنند و میزان پیشرفت خود را بعد از هر معامله مشاهده کنند.
هدف گذاری معاملات

هدف گذاری در فعالیت

با مشخص کردن هدف برای فعالیت های خود از جمله تعداد جلسات حضوری و تعداد تماس ها با مشتری می‌توانیذ برای آن ها برنامه‌ریزی کنید و میزان پیشرفت آن ها را گام به گام رصد کنید.
هدف گذاری در فعالیت

پس از رسیدن به هدف

فعالیت ها و معاملات شما حتی بعد از رسیدن به هدف ادامه دارند. داشتن یک داده‌ی معتبر از میزان عبور از تارگت(هدف) می‌تواند تا حد زیادی در هدف گذاری های بعدی موثر باشد. با ویژگی هدف گذاری دیدار می‌توانید به طور دقیق مشاهده کنید چه میزان از هدف خود پیشی گرفتید و با رویکرد مناسب تری برای آینده برنامه ریزی کنید.
پس از رسیدن به هدف