محاسبه منافع دقیق دیدار برای کسب و کار

تعداد کارمندان فروش شما
میزان حدودی فروش در یک سال گذشته(تومان)
هزینه های تبلیغات در یک سال گذشته(تومان)
تعداد کارمندان فروشی که در یک سال گذشته از پیش شما رفتند
محاسبه دقیق منافع دیدار برای کسب و کار شما